czy Spółka z oo jeSt mikroprzedSiębiorcą i odpowiedzialność

czy Spółka z oo jeSt mikroprzedSiębiorcą i odpowiedzialność

czy Spółka z o.o. jeSt mikroprzedSiębiorcą i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 również wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego odpowiedzialność gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie dla menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma kwestia podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, jakie cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera kwestia odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): względem spółki za działania albo zaniechania sprzecznym z prawem innymi słowy postanowieniami umowy spółki, wobec wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: prącie zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem albo zaniechaniem sprzecznym z prawem czyli postanowieniami umowy spółki, zdaje się że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja względem spółki jest bezskuteczna; również we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o promulgacja upadłości; czyli wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; chyba że: niezgłoszenie wniosku o promulgacja upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czyli postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania lub kary umownej wynikającej z niewykonania umowy przez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty innymi słowy terminów realizacji zobowiązań przez kontrahenta, wyznaczenie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania czyli nienależytego wykonania umów zawartych poprzez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w zakresie tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów albo zwiększenia kosztów aktywności w okresie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, szczególnie naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania poprzez radę nadzorczą innymi słowy zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w zakresie prowadzenia spraw spółek przez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości spółki; dokonywanie poprzez członka zarządu (samodzielnie lub wespół z innymi członkami) wniosku o promulgacja upadłości, a również konsultacje co do sporów pomiędzy członkami zarządu odnośnie do konieczności zgłoszenia takiego wniosku; dokumentacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej także zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności względem spółki; przesunięcie terminów zapłaty lub terminów realizacji zobowiązań przez kontrahentów spółki relacje ze wspólnikami spółki w grupie kapitałowej naruszenia ładu korporacyjnego ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej związanej z pełnioną funkcją.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dominika Szachniewicz 2020-06-03

Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?

Top